فایل صوتی برنامه تدبیر با حضور دکتر حبیبی تبار بخش 2

در بهمن ماه سال 96 برنامه تدبیر رادیو اقتصاد در میزگرد بررسی چالش های کسب و کار، پذیرای مدیر نمونه جوان، تلاشگر برتر کیفیت سال 94 و کارگزار برتر خدمات آموزشی و کارآفرین برتر سال 95 تهران بعنون میهمان برنامه جهت بیان چالش های خود در کسب و کار بود.