سخنرانی در نخستین سمیتئاتر برگزار شده خانواده

بخشی از سخنرانی و دکلمه مرتبط با موضوع سکوت در خانواده ارائه شده توسط خانم دکتر زینب حبیبی تبار، مدیر عامل شرکت پدیده تبار در افتتاح نخستین سمیتئاتر سکوت در خانواده