افتخارات

علم و هنر کارآفرینی از زمانی که وارد ایران شده در انگاره و ترفندهای بسیاری سعی بر آن داشته است تا خود را در اذهان ایرانیان، توانمند متبلور سازد. یکی از این راه ها، قرار گرفتن در کنار بزرگ مردان اقتصاد ایران بوده است. بررسی زندگی و سختی ها و راه های رسیدن قهرمانان صنعت ایران به اهداف خود یکی از شیوه های بسیار موثر در حوزه کارآفرینی است که باعث می شود عوام و خواص جامعه با بیشتر با واژه ی پر مفهوم "کارآفرینی" آشنا شوند.

tablet-black

معرفی زنان فعال و موفق کشور در حوزه های اقتصادی و کارآفرینی

زینب حبیبی تبار در حوزه آموزش، پژوهش و مشاوره یکی از زنان فعال و موفق کشور معرفی گردید.
مصاحبه کانون کارآفرینان تهران با دکتر زینب حبیبی تبار کارآفرین برتر استان تهران

در حال حاضر پدیده تبار مبدع و نخستین برگزار کننده بسته سمی آرت بعنوان رویکرد نوینی آموزشی، ترویجی و فرهنگی در کشور می باشد.
گفتگو "مجله جوانان امروز" با دکتر زینب حبیبی تبار

خانم زهرا جهانشاهی از مجله جوانان امروز گفتگویی با دکتر زینب حبیبی تبار کارآفرین برتر استانی سال در آموزش و ترویج فرهنگ داشتند ...
حضور دکتر زینب حبیبی تبار در دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه امیر کبیر

نشست علمی و دوستانه با جمعی از دانشجویان دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه امیر کبیر تهران با حضور دکتر زینب حبیبی تبار،روز دوشنبه بیست نهم آبان ماه 96 صورت پذیرفت.
دریافت تقدیر نامه از موسسه علوم و فنون کیش

به گزارش روابط عمومی پدیده تبار، جناب آقای دکتر تقی تهرانی با ارائه تقدیر نامه ای به شرکت پدیده تبار، برگ زرینی دیگری به افتخارات این شرکت در برگزاری سمی آرت افزودند.
گواهی حسن انجام کار از انجمن زنان کارآفرین

شرکت پدیده تبار پس از اجرای موفق "سمیتئاتر مشکلات زنان کارآفرین" در روز "ملی کارآفرینی"، گواهی حسن انجام کار را از سوی انجمن زنان کارآفرین دریافت کرد...